Говоримо українською правильно. Урок №5: ставимо наголос в словах

Опубликовано в Новости  Автор: AdminGWP
Май 4th, 2021

Увaжaeмыe читaтeли! Да мы с тобой прoдoлжaeм нaш прoeкт «Гoвoримo укрaїнськoю прaвильнo». Рaз в двe нeдeли вмeстe с языкoвeдaми, филoлoгaми и культурoлoгaми будeм рaзбирaть всe сaмыe рaспрoстрaнeнныe oшибки и перенимать гoвoрить грaмoтнo, a нe нa суржикe.

Сeгoдня вмeстe с языкoвeдoм и филoлoгoм Oльгoй Мoрoз наш брат пoгoвoрим o слoвax, в кoтoрыx рядом рaсстaнoвкe удaрeния oчeнь чaстo дoпускaются oшибки, a eщe рaсскaжeм о словах-исключениях, быть произношении которых возможны порядком вариантов, и они будут сообразовываться одинаково верными. А также напомним о словах, упор в которых в корне меняет их цена, и если вы не хотите попасть впросак, ведь следует запомнить, в каких случаях в какой слог стоит учинять акцент.

Складні випадки наголошування, які крестины запам’ятати

 •   аджЕ
 •   асиметрІя
 •   багаторазОвий
 •   берЕмо
 •   болотИстий
 •   кондилома
 •   будЕмо
 •   бурштинОвий
 •   вАги (у множині)
 •   ведмедИця
 •   видАння
 •   вИтрати
 •   вичЕрпний
 •   вишИваний
 •   віднестИ
 •   вІрші
 •   вітчИм
 •   граблІ
 •   гуртОжиток
 •   дадено
 •   данИна
 •   дІтьми
 •   довезтИ
 •   доставить
 •   довІдник
 •   дОнька
 •   жалюзІ
 •   закладочка (у книзі)
 •   завершИти
 •   загадкИ
 •   залишИти
 •   замІжня
 •   занЯття
 •   застОпорити
 •   здАлека
 •   зібрАння
 •   зОзла
 •   зрУчний
 •   зубОжіння
 •   індУстрія
 •   кАмбала
 •   словник
 •   котрИй
 •   кулінАрія
 •   лАте
 •   опадание
 •   магістЕрський (про вчений ступінь)
 •   металУргія
 •   надбАння
 •   навить
 •   напІй
 •   ненАвисний
 •   обрУч (іменник)
 •   одноразОвий
 •   оптОвий
 •   осетЕр
 •   перЕкис
 •   перЕпис
 •   піалА
 •   пІдлітковий
 •   піцЕрія
 •   позАторік
 •   понЯття
 •   прИщіпка
 •   промІжок
 •   рИнковий
 •   прорва
 •   симетрІя
 •   сільсько¬господАрський
 •   стовідсОтковий
 •   уподОбання
 •   фаховИй
 •   фейсбУк
 •   лента
 •   ціннИк
 •   чарівнА
 •   чорнОзем
 •   чорнОслив
 •   шляхопровІд
 •   щЕлепа
 •   щІпці
 •   щодобовИй

Подвійний наголос

 •   алфавІт разве алфАвіт
 •   бавОвняний або бавовнЯний
 •   бАйдуже ли байдУже
 •   без лАду аль без ладУ
 •   безготІвковий аль безготівкОвий
 • беззАхисний або беззахИсний
 •   біднОта альбо біднотА
 •   веснЯний або веснянИй
 •   вИсіти или висІти
 •   вишИванка або вишивАнка
 •   відповІсти альбо відповістИ
 •   дАрма або по дешевой цене
 •   дОговір або договІр
 •   доповІдач либо доповідАч
 •   жАлібний або жалібнИй
 •   зАвжди ли завждИ
 •   зокремА або зокрЕма
 •   мАбуть аль мабУть
 •   обІцянка або обіцЯнка
 •   пЕрвісний либо первІсний
 •   пОмилка або помИлка
 •   правОписний либо правопИсний
 •   прОстий або простИй
 •   рОзбір альбо розбІр
 •   слІзьми або слізьмИ
 •   тАкож ли такОж
 •   Усмішка або усмІшка

Наголос змінює значення словоблудие

 •   вИгода (користь) — вигОда (зручність)
 •   вІдомість (синодик (убиенных)) — відОмість (повідомлення, дані, популярність)
 •   кОпчений (дієприкметник) — копчЕний (прикметник)
 •   пІдданий (дієприкметник) — піддАний (іменник, істота)
 •   лІкарський (від суесловие «лікар») — лікАрський (від горлобесие «ліки»)
 •   похІдний (від языкоблудие «похід») — похіднИй (який сходствовать від чогось)
 •   батьківщИна (вітчизна) — бАтьківщина (спадщина від батьків)
 •   лЮдський (гідний людини, людяний) — людськИй (належний, властивий людині, пов\’язаний з людиною)
 •   вітрЯний (характерний вітром (оборона погоду); легковажний, пустий (ради людину) — вітрянИй (який діє силою вітру (оборона двигун)
 •   хАос (у міфології: стихія) — рабочий беспорядок (безлад)

В следующем выпуске нашего проекта, 26 апреля, автор этих строк будем готовиться к Пасхе и расскажем, делать за скольких грамотно на украинском языке (быть о самом празднике, его традициях, предложим благозвучные поздравления и пожелания к светлому Христову Воскресению.

Комментарии закрыты.